Pokemon Regional Championships 5-6-17 - starcityphotobooth